دستگاه کندلینگ تخم مرغ

کندلینگ به معنی اتاقک نور به بخشی از دستگاه گفته میشود که در فارم پس ازخروج ازنوارقفس
ویاپس از لودر اتوماتیک ولودر نیمه اتوماتیک قرارمیگیرد و تخم مرغ هابعدازبخش های قبلی به آن وارد میشود
وظیفه این بخش بازرسی تخم مرغ ها می باشد کندلینگ بصورت دوآل و نرمال تولید میشود

Showing all 2 results